Prague Pride 2018 - Genderman - Muži a rovnost žen a mužů

Bývalá galerie Langhans v centru Prahy, blízko Václavského náměstí poskytuje příznivé zázemí pro přednášky. Zde se konala v rámci programu Prague Pride 2018 debata na téma „Muži a rovnost žen a mužů“. Debatu pořádala Obecně prospěšná společnost Otevřená společnost, o. p. s., která prezentovala iniciativu Genderman. Konkrétně s publikem diskutovali Tomáš Pavlas a Lucie Viktorinová.

Hlavním cílem Otevřené společnosti je prosazovat rovná práva pro všechny. V rámci programu prosazování genderové rovnosti se organizace zaměřuje na posílení participace mužů.

V rámci iniciativy Genderman se schází muži a ženy na zhruba tříhodinové setkání. Setkání je rozděleno do tří fází. V první fázi jsou muži a ženy rozděleni a diskutují zvlášť dané téma (komunikace, péče, sexismus, feminismus, nadvláda, intimita, atd.), ve druhé fázi jsou muži a ženy spolu a probírají společně dílčí závěry. Ve třetí fázi formulují doporučení pro muže, co by v rámci dané oblasti mohli/měli/musí dělat, aby se genderová rovnost zvýšila.

  {articleImage}326{/articleImage}

(fotografie-Lucie Viktorinová a Tomáš Pavlas- společnost Gerdeman-debata na Prague Pride)

 

Projekt Genderman podpořený Úřadem vlády ČR obsahuje i další aktivity:

Na základě diskusí bylo vytvořeno desatero gendermana pro muže i ženy. Slouží k orientaci, k inspiraci a ke zpětné vazbě. Jedním z bodů je i tabuizování sexuality.

Bod č. 7 z desatera: Netabuizuj sexualitu a mluv o ní.

Zjisti, co chceš sám a co chce druhá osoba, aby mezi vámi nebyly zkreslené představy a odlišná očekávání.“

Desatero může být například návodem, jak žít ve spokojeném a dlouholetém vztahu. Může být určitým vodítkem pro ty, co tápou, nebo pro ty, co si o tomto tématu nemají s kým popovídat. Cílem iniciativy není vytvořit nějakého nového muže. Cílem je v bezpečném prostředí kriticky diskutovat různé aspekty maskulinit a přispívat k jejich transformaci. Iniciativa má sebepodpůrný komunitní rozměr a též rozměr politický, protože neochota vlivných českých mužů pomoci zlepšit nízkou rovnost žen a mužů je problém a politikum.

Více informací, i pro případné zájemce/kyně o účast v Genderman diskusích na genderman.cz

 

Položili jsme ještě pár otázek moderujícím diskuse Tomáši Pavlasovi a Lucii Viktorinové.

 

1) Co si myslíte o společenském tvrzení, že muži myslí na sex víc než ženy?

Tomáš: Nepřijde mi šťastné paušalizování ohledně mužů ani žen v řadě oblastí včetně sexuální touhy. Muži jsou mnohem více heterogenní skupina, než si připouštíme, stejně tak ženy. Pod vlivem čtení světa pohledem binárních opozic, z nichž jedna je muž–žena. Přehlížíme, že řada mužů má touhy, vlastnosti a postoje spíše podobné určitým ženám než mužům a naopak.

Lucie: Nevím, čím je takové potvrzení podloženo. Každopádně moje zkušenost, včetně zkušenosti z diskusních setkání Gendermana, mi jasně ukazuje, že ženy myslí na sex přinejmenším stejně tak jako muži. Tzn. některé více a některé méně, pokud už se bavíme o intenzitě.  I řada výzkumů dokazuje to, co uvádí Tomáš, tedy že ženy ani muži nejsou všichni stejní a že skupina žen a skupina mužů má daleko více společného než skupina žen či mužů mezi sebou.

 

2) Jak ženy začaly uvažovat o sexu?

Tomáš: Americký sociolog Michael Kimmel trefně říká, že sexuální revoluce v šedesátých letech minulého století byla především ženskou revolucí. Ženy začaly uvažovat o sexu jinak a začaly pokládat za podstatné, aby si sex více užívaly.

Lucie: Domnívám se, že ženy vždy uvažovaly o sexu různými způsoby. Je spíš otázkou, zda a jak je dáván průchod jejich myšlenkám a touhám. Sex mezi dvěma lidmi může mít mnoho podob, včetně vzájemného respektu, hravosti, je za ním silný příběh apod. Domnívám se, že v naší společnosti je široké spektrum vnímání sexuality spíše potlačováno a přednost se dává pohledu mužů a objektivizování ženského těla. Mimochodem i taková témata jsou součástí našich diskusních setkání.

{articleImage}340{/articleImage}

 

3) Kdo na setkáních více mluví na intimní téma? Muži, nebo spíš ženy?

Tomáš: Všimli jsme si, že při Genderman diskusích, když jde o osobnější a intimnější témata, máme jako muži více než přítomné ženy tendenci teoretizovat, mluvit obecněji a méně osobně než ženy. Učíme se s tím však pracovat a docela se v tom jako muži myslím posouváme. První fázi debaty, kdy diskutujeme odděleně, se snažíme vést v osobnějším duchu. Druhá a třetí fáze diskuse naopak vedeme záměrně k obecnějším závěrům.

Lucie: Co se týče diskuse žen, je opět znát, jak jsme každá jiná. Některé ženy nemají zábrany otevřeně hovořit i o tématech, která jsou mnohdy tabu i mezi ženami samotnými (např. téma menstruace či sexuálních tužeb), jiné naopak dokážou hovořit o čemkoliv, a to některé velmi pragmaticky a některé emotivněji. V té první fázi jsme pravděpodobně stále ještě otevřenější. Nicméně je třeba také říci, že každý a každá může sdělit a sdílet skutečně jen to, co chce, na co se cítí a jak to cítí. V tom je také síla diskusních setkání pro nás zúčastněné.

 

4) Řešíte i erotické pomůcky?

Tomáš: Když jsme diskutovali téma intimita, dotkli jsme se i využívání sexuálních pomůcek, ale pouze okrajově.

Lucie: Osobně si nepamatuji a v zápisu ze setkání na téma intimita takové podtéma nevidím. Nicméně každé setkání je jedinečné, pokaždé se účastní jiný počet lidí podle aktuálních časových možností, a tak diskuse, která vykrystalizuje, je pokaždé jiná. Jsem si jistá, že další setkání na téma intimita by nám otevřelo zase nové obzory a oblasti k zamýšlení.

 

5) Co říkáte na názory odborníků, sexuologů, např. pana Zvěřiny v DVTV?

Tomáš: Myslím, že když se člověk se vzděláním v sexuologii snaží systematicky komentovat sociologická témata, dopadá to, jak to dopadá, protože nemá dostatečný znalostní background. To jest ne moc dobře. Obecně tato promluva je nespravedlivě a nepodloženě protifeministická a rozvíjí iluzi krize mužství.

Lucie: Souhlasím s Tomášem a jen bych doplnila, že je zásadní, komu média dávají prostor a čí hlas z médií slyšíme nejvíce. Zastoupení odborníků a odbornic nejen na témata sexuologická je absolutně tristní, nevybalancované. Jako kdyby někteří odborníci muži měli na konkrétní témata patent a v celé zemi nikdo další neexistoval. Média jsou za výběr odborníků odpovědná a bohužel dlouhodobě jednotvárná, nevyvážená a tudíž neobjektivní.

 

6) Chodí do vašich skupinek i lidé s handicapem, popřípadě s jakým a zda spíš muži nebo ženy?

Tomáš: Snažíme se vytvořit svépomocné a bezpečné prostředí pro každého, kdo chce seriózně debatovat o různých aspektech mužství. Některých interních i veřejných akcí se účastnili/účastní lidé s hendikepem (sluchové omezení, vozíčkáři, ...). Snažíme se samozřejmě vytvořit v tomto smyslu inkluzivní prostředí.

{articleImage}341{/articleImage}

(  fotografie- vozíčkáč Petr opět na Prague Pride)


Vytištěno z: http://www.sexualniasistence.cz/genderman/